Zásady ochrany osobních údajů

Záleží nám na vašem soukromí a na způsobech nakládání s vašimi osobními údaji. Účelem této stránky je poskytnout souhrnné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Všechny osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně v nezbytném rozsahu a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (tzv. GDPR), ve znění pozdějších předpisů.

1) Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Dětský tábor Častoboř z.s. (dále jen DTČ).

Kontaktní údaje správce:

 • Dětský tábor Častoboř z.s.
 • IČO: 67775110
 • Nad Nuslemi 734/7
 • Praha 4  140 00
 • Česká republika

2) Zpracovatelé osobních údajů:

Zpracovatelé všech osobních údajů jsou:

 • Vedení Dětský tábor Častoboř z.s.
 • Zaměstnanci tábora, zejména:
  • Hlavní vedoucí turnusu
  • Zdravotníci na táboře
  • Oddílový vedoucí a v minimální míře i praktikanti tábora
 • Poštovní služby a kurýři v případě, že nám zasíláte nebo požadujete zaslat nějaké informace skrze poštovní službu.
 • Poskytovatelé hromadného zdravotního pojištění.
 • Poskytovatelé služeb internetových reklam (týká se pouze osobních údajů v rozsahu souborů Cookies).

3) Jaká data sbíráme

Kontaktní údaje na zákonné zástupce:

 • Jméno a příjmení
 • Telefon
 • Email
 • Adresa
 • Číslo bankovního účtu (v případě převodu peněz za přihlášku na náš účet)

Informace o přihlašovaných dětech:

Přihláška:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa
 • Základní (souhrnné) informace o zdravotním stavu dítěte

Prohlášení o bezinfekčnosti a Potvrzení od doktora (oproti přihlášce navíc):

 • Rodné číslo
 • Informace o zdravotním stavu dítěte

Tábor

 • Obrazové záznamy / obrazová dokumentace (foto a video)

Soubory cookies

 • Soubory cookies
 • IP adresa návštěvníků stránek

4) Právní důvody pro uchovávání těchto informací

Zpracovávat vaše osobní údaje můžeme pouze v daném rozsahu, a to pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy
 2. udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů
 3. zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti DTČ

5) Účel zpracování vašich dat

Vaše data zpracováváme ze tří hlavních důvodů popsaných níže. Vždy se snažíme zpracovávat data pouze v nezbytně nutném rozsahu pro splnění příslušného účelu.

 1. Splnění smluvních povinností. Abychom mohli pro vaše děti připravit letní dětský tábor, potřebujeme znát s předstihem informace o jménu, věku, pohlaví, bydlišti, datu narození, rodném čísle a zdravotním stavu dítěte. Tyto informace potřebujeme výhradně pro administrativní a organizační aktivity v rámci přípravy tábora a pro zajištění bezpečnosti a zdraví vašich dětí na táboře. Žádné z těchto informací nesdílíme se třetími stranami s výjimkou oprávněných institucí, jako jsou záchranná služba, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovna a další, pokud to vyžadují okolnosti. V případě, že máte zájem, aby se vaše dítě účastnilo našeho tábora, je poskytnutí těchto informací nezbytným předpokladem pro naplnění smluvního vztahu. Tyto informace zpravidla archivujeme i po skončení tábora z důvodu oprávněného zájmu (případná ochrana našich právních nároků a nároků vůči pojišťovnám a dalším zapojeným institucím). Příslušná zpracování vašich osobních údajů v rámci oprávněného zájmu jsme oprávněni provádět bez vašeho souhlasu, nicméně vždy z důvodů, které nás k tomuto typu zpracování opravňují. Příslušná zpracování na základě oprávněného zájmu jsou omezena. Oprávněné zájmy, které definujeme, a na základě kterých zpracování provádíme, jsou vždy pečlivě posouzeny.
 2. Náborové aktivity. V rámci náborových aktivit zveřejňujeme obrazový záznam (fotografie a videa) z uplynulých táborových ročníků na našich internetových stránkách a našem Facebookovém profilu. Některé z těchto obrazových záznamů používáme i na našich dalších propagačních materiálech, jako jsou tiskoviny, pohledy a jiné propagační předměty. Z důvodu náborových aktivit si i po skončení tábora ponecháváme kontaktní údaje rodičů přihlášených dětí a základní informace o těchto dětech v rozsahu údajů vyplněných na přihlášce, abychom vás mohli kontaktovat v dalších letech ohledně spuštění náboru a zaslat vám případné další relevantní informace o našem táboře.
 3. Reklama a marketing. Na našich internetových stránkách pracujeme s tzv. soubory cookies, které nám pomáhají vytvářet statistiky návštěvnosti stránek a mohou být v některých případech využity i pro zacílení reklamy a marketingových zpráv.

6) Doba uchování a zpracování vašich dat

Všechny shromažďované informace ukládáme jen na nezbytně nutnou dobu pro splnění účelu.

 • Informace vyplněné na Přihlášce do tábora, Potvrzení od doktora a Prohlášení o bezinfekčnosti archivujeme hned po skončení tábora z důvodu oprávněného zájmu po dobu minimálně 3 let od skončení tábora.
 • Kontaktní informace o rodičích a základní informace o dětech (jméno a příjmení, datum narození, bydliště) a další získané informace uchováváme po dobu 2 let z důvodu náborových aktivit.

7) Přenos dat do zahraničí

K uchování vašich dat využíváme striktně zabezpečených cloudových služeb. Fyzicky jsou všechna data umístěna na cloudových serverech v rámci Evropské Unie.

8) Vaše práva

Ze zákona máte právo nás požádat o poskytnutí informací o vašich osobních údajích a osobních údajích o vašich dětech, které zpracováváme, účelu, povaze zpracování osobních údajů.

Pokud by se vám zdálo, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, máte právo po nás požadovat vysvětlení či narovnání takto vzniklého stavu. Dále se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Seznam vašich práv:

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo nás požádat o výpis osobních údajů, které o vás evidujeme, účel zpracování, příjemce, doba uchování.
 • Právo na informace – na vaši žádost musí DTČ poskytnout údaje o zpracovateli, případně jeho pověřenci, účel a právní základ zpracování, příjemce dat a přenos do zahraničí, doba uchovávání, práva subjektu. DTČ zveřejňuje všechny tyto informace na těchto stránkách. Individuálním požadavkům na informace se tudíž věnovat nebude.
 • Právo na vysvětlení – vás opravňuje požadovat vysvětlení k jednotlivým účelům zpracování a uchovávaným údajům.
 • Právo na odstranění závadného stavu a právo na opravu údajů – v případě zjištěného nesouladu musí DTČ bez zbytečného odkladu provést doplnění nebo opravu nepřesných nebo chybných údajů.
 • Právo na omezení zpracování – opravňuje vás o vznesení žádosti či námitky, která omezí zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz – opravňuje vás požadovat po DTČ výmaz všech osobních údajů, které o vás či vašich dětech evidujeme. Smazání dat bude možné pouze v případě, kdy DTČ není vázán jinými důvody pro uchování těchto informací (např. oprávněný zájem, právní důvody aj.).
 • Právo na přenositelnost údajů – opravňuje vás požadovat zaslání osobních údajů, které jste nám poskytli a které o vás evidujeme, ve strojově čitelném formátu. DTČ si vyhrazuje právo rozhodnout o přesné podobě strojově čitelného formátu.
 • Právo vznést námitku – Ke všem zpracováním, která DTČ provádí na základě oprávněného zájmu správce, máte právo vznést námitku. V případě uznání námitky přestane DTČ zpracovávat vaše osobní údaje pro všechny účely, které byly námitkou napadeny.
 • Právo na lidský zásah v případě rozhodnutí na bázi automatizovaného zpracování a profilování – opravňuje vás požadovat zpracování vašich osobních údajů jiným, než automatizovaným způsobem. DTČ neprovádí v žádné oblasti automatizované zpracování a vyhodnocování vašich údajů.

Pokud budete požadovat některého z výše uvedených práv, musíte nám prokázat, že jste opravdu subjektem dotazovaných údajů. To můžete udělat dvojím způsobem:

 • Žádost zašlete z kontaktního emailu, který o vás evidujeme, ve kterém pošlete zároveň variabilní symbol přihlášky či jiný dohodnutý specifický údaj. Pokud nebudete schopni doložit tyto informace, máme právo požadovat prokázání totožnosti druhým způsobem.
 • Prokážete se osobně na adrese naší společnosti (či jiném domluveném místě) občanským průkazem.